Add Halsey on Snapchat

Add Halsey on Snapchat. Add halseysnaps on snapchat. Add Halsey account on Snapchat